Skip to content

PROTOCOLOS Consellería Educación Xunta de Galicia

¿Qué son os protocolos?

  • Protocolo é un documento ou regulamento que indica cómo se debe actuar en determinados casos cando existe unha circunstância especial do alumnado (NEAE, absentismo, atención temperá, accidentes, etc).
  • Indícanos a resposta de: como se debe actuar no caso de …?
  • Recolle comportamentos, accións e pautas axeitadas para determinadas situacións.
  • Son un recurso dispoñible para tódolos centros e familias para funcionar como unha guía de apoio o alumnado
  • SON DE OBRIGADO CUMPRIMENTO
  • Van dirixidos a tódalas partes que trabalhando xuntas para o benestar do alumnado; familias, profesionais educativos, terapeutas, sanitarios.
  • Son recursos que apoian os centros, ás familias e os profesionais de outros ámbitos para que as persoas (alumnado) poidan desenvolver o seu máximo potencial.
  • Tódalas persoas temos puntos fortes e febles, pero todas temos capacidades.
Inclusión e Innovación

Así, os PROTOCOLOS actualmente existentes son:

PROTOCOLO XUNTA TEA

PROTOCOLO XUNTA Síndrome de DOWN e Discapacidade intelectual

PROTOCOLO Urxencias sanitarias e enfermidades crónicas

PROTOCOLO ADDENDA Diabete

PROTOCOLO Atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais

PROTOCOLO sobre TDAH educativo e sanitario

PROTOCOLO Atención educativa domiciliaria

PROTOCOLO de atención educativa ao alumnado con Discapacidade auditiva

PROTOCOLO detección, prevención e tratamento do acoso escolar e ciberacoso

PROTOCOLO intervención do risco suicida

PROTOCOLO de identidade de xénero

PROTOCOLO Atención Temperá

PROTOCOLO absentismo escolar

PROTOCOLO protección datos