Skip to content

PROTOCOLOS Consellería Educación Xunta de Galicia

¿Qué son os protocolos?

  • Protocolo é un documento ou regulamento que indica cómo se debe actuar en determinados casos cando existe unha circunstância especial do alumnado (NEAE, absentismo, atención temperá, accidentes, etc).
  • Indícanos a resposta de: como se debe actuar no caso de …?
  • Recolle comportamentos, accións e pautas axeitadas para determinadas situacións.
  • Son un recurso dispoñible para tódolos centros e familias para funcionar como unha guía de apoio o alumnado
  • SON DE OBRIGADO CUMPRIMENTO
  • Van dirixidos a tódalas partes que trabalhando xuntas para o benestar do alumnado; familias, profesionais educativos, terapeutas, sanitarios.
  • Son recursos que apoian os centros, ás familias e os profesionais de outros ámbitos para que as persoas (alumnado) poidan desenvolver o seu máximo potencial.
  • Tódalas persoas temos puntos fortes e febles, pero todas temos capacidades.

Así, os PROTOCOLOS actualmente existentes son:

PROTOCOLO XUNTA para a prevención, a detección e o tratamento do acoso e do ciberacoso escolar

PROTOCOLO XUNTA Tratamento educativo do alumnado TEA

PROTOCOLO XUNTA Síndrome de DOWN e Discapacidade intelectual

PROTOCOLO XUNTA Urxencias sanitarias e enfermidades crónicas

PROTOCOLO ADDENDA Diabete

PROTOCOLO ADDENDA enfermidade inflamatoria intestinal

PROTOCOLO XUNTA Atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais

PROTOCOLO XUNTA sobre TDAH educativo e sanitario

PROTOCOLO XUNTA prevención, detección e Atención educativa domiciliaria no ámbito educativo

PROTOCOLO XUNTA de atención educativa ao alumnado con Discapacidade auditiva

PROTOCOLO XUNTA de prevención y actuación en los ámbitos sanitario y educativo ante el riesgo suicida infanto-juvenil

PROTOCOLO XUNTA educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero

PROTOCOLO XUNTA Atención Temperá

PROTOCOLO XUNTA para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia

PROTOCOLO XUNTA protección datos. Versión 2022