Skip to content

ANO 2020

Seguindo as nosas premisas dos dous anos anteriores e segundo a Lei 19/2013 de 9 de Decembro, sobor da transparencia, acceso a información e bo goberno referíndose concretamente o seu artigo 3, expoñemos nesta entrada as aportacións de subvenciones públicas superiores os 100.000 € e tamén exporemos gráficamente o desglose de Ingresos, Gastos Totais e Gastos vencellados o Convenio co Concello de Vigo 2020. Así as seguintes Resolucións ou Convenios:

  • CONVENIO CO CONCELLO DE VIGO 2020
  • AXUDAS DESTINADAS O COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS DE COMEDOR ESCOLAR XESTIONADOS POLAS ANPAS DOS CENTROS PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA
  • AXUDAS PARA A FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DAS CONFEDERACIÓNS E FEDERACIÓNS DE ANPAS DOS CENTROS PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA
  • RESOLUCIÓN DA SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE PARA AXUDAS DESTINADAS A FINANCIAR ACTIVIDADES DA PROMOCIÓN DE IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO PARA ANPAS DOS CENTROS EDUCATIVOS DE GALICIA

Exposición gráfica dos Ingresos, Gastos de FOANPAS 2020

Ingresos segundo a sea orixe FOANPAS 2020

A continuación expoñemos a gráfica dos Gastos Totais de Foanpas 2020 (tendo en conta que os comedores escolares da rede de Foanpas remataron o día 13 Marzo de 2020, eiquí se teñen en conta tódolos gastos desde Setembro 2019 ata o 13 de Marzo 2020)

Gastos Totais de Foanpas 2020 segundo o seu destino final

Por outra banda facemos una exposición gráfica dos gastos por capítulos da partida de Autoxestión do Convenio co Concello de Vigo 2020

Gastos por capítulos de destino da partida de AUTOXESTÓN do Convenio co Concello de Vigo 2020