Skip to content

ANO 2020, 2021 e 2022

Seguindo as nosas premisas dos dous anos anteriores e segundo a Lei 19/2013 de 9 de Decembro, sobor da transparencia, acceso a información e bo goberno referíndose concretamente o seu artigo 3, expoñemos nesta entrada as aportacións de subvenciones públicas superiores os 100.000 € e tamén exporemos gráficamente o desglose de Ingresos, Gastos Totais e Gastos vencellados o Convenio co Concello de Vigo 2020. Así as seguintes Resolucións ou Convenios:

ANO 2020

  • CONVENIO CO CONCELLO DE VIGO 2020
  • AXUDAS DESTINADAS O COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS DE COMEDOR ESCOLAR XESTIONADOS POLAS ANPAS DOS CENTROS PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA
  • AXUDAS PARA A FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DAS CONFEDERACIÓNS E FEDERACIÓNS DE ANPAS DOS CENTROS PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA
  • RESOLUCIÓN DA SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE PARA AXUDAS DESTINADAS A FINANCIAR ACTIVIDADES DA PROMOCIÓN DE IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO PARA ANPAS DOS CENTROS EDUCATIVOS DE GALICIA

Exposición gráfica dos Ingresos, Gastos de FOANPAS 2020

Ingresos segundo a sea orixe FOANPAS 2020

A continuación expoñemos a gráfica dos Gastos Totais de Foanpas 2020 (tendo en conta que os comedores escolares da rede de Foanpas remataron o día 13 Marzo de 2020, eiquí se teñen en conta tódolos gastos desde Setembro 2019 ata o 13 de Marzo 2020)

Gastos Totais de Foanpas 2020 segundo o seu destino final

Por outra banda facemos una exposición gráfica dos gastos por capítulos da partida de Autoxestión do Convenio co Concello de Vigo 2020

Gastos por capítulos de destino da partida de AUTOXESTÓN do Convenio co Concello de Vigo 2020

ANO 2021

  • CONVENIO CO CONCELLO DE VIGO 2021.
  • AXUDAS DESTINADAS O COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS DE COMEDOR ESCOLAR XESTIONADOS POLAS ANPAS DOS CENTROS PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA.
  • AXUDAS PARA A FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DAS CONFEDERACIÓNS E FEDERACIÓNS DE ANPAS DOS CENTROS PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA.
  • RESOLUCIÓN DA SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE PARA AXUDAS DESTINADAS A FINANCIAR ACTIVIDADES DA PROMOCIÓN DE IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO PARA ANPAS DOS CENTROS EDUCATIVOS DE GALICIA.

 

Ingresos segundo a sea orixe FOANPAS 2020

 

Gastos Totais de Foanpas 2020 segundo o seu destino final

ANO 2022

RESUMO DOS INGRESOS E OS GASTOS NO EXERCICIO ECONÓMICO 2022

Co obxectivo de dotar de transparencia á actividade da FOANPA a través da adecuada asignación dos recursos recibidos, faise un desglose das fontes de financiamento e os gastos da federación ó longo do ano 2022.

Non pretende ser unha memoria exhaustiva e pormenorizada, senón un breve resumo da xestión apoiándose en gráficos explicativos.

INGRESOS

FOANPAS obtén recursos principalmente por medio de subvencións de administracións públicas, e en menor contía por outras fontes, como se amosa na gráfica que segue e se explica brevemente a continuación do mesmo:

CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CONCELLO DE VIGO

O pago de esta axuda estructurouse a través de 3 prazos, do seguinte xeito:

1º prazo: 200.000,00€

2º prazo: 203.019,65€

3º prazo: 203.019,66€

RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE DA XUNTA DE GALICIA  para as axudas destinadas ó financiamento de actividades de promoción da Igualdade e prevención da violencia de xénero, por parte das anpas dos centros educativos.

Cabe destacar que no exercicio 2022 recibíronse os pagos correspondentes ó segundo prazo da devandita axuda correspondente o exercicio 2021, cun importe de 1.500,00€ e o primeiro prazo correspondente ó presente exercicio cunha contía de 4.500,00€.

INGRESOS CORRESPONDENTES Ó COBRO DO RAPPEL APLICADO POLAS EMPRESAS DE CATERING Alimentación Saldudable Gallega, S.L. e Calidus Catering Services, S.L. fornecedoras dos servizos de comedor escolar das anpas dos centros educativos, cuxos importes veñen expresados na gráfica.

INGRESO CORRESPONDENTE Ó COBRO DA COTA ANUAL DAS ANPAS FEDERADAS.

Por último, hai que facer mención ó ingreso correspondente á participación de FOANPAS no Festival Internacional de Cine Andaina, coa obtención dun premio valorado en 250,00€.

É importante destacar o feito de que as dúas subvencións seguintes:

  1. AXUDA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA destinada ó financiamento das actividades das confederacións e federacións de Anpas de centros públicos non universitarios.
  2. AXUDA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA, destinada ó cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas anpas dos centros públicos non universitarios.

Foron ingresadas no exercicio 2023 aínda que lles correspondería telo feito no ano ó que se refire o informe, sumando entre elas un total de 162.662,58€ o cal variaría sustancialmente o balance de dito ano.

GASTOS

A FOANPA fai unha distribución dos ingresos referidos na sección anterior dun xeito racional e proporcional ás necesidades de xestión ó longo do exercicio.

A continuación amósase gráficamente a distribución de gastos no ano 2022.