Skip to content

ANO 2018

Neste apartado queremos cumplir coa Lei de Transparencia segundo o seu articulado, no acceso a información pública e bo goberno (LATBG) referido o artigo 5, no cal obliga as asociacións integradas no terceiro sector a publicitar na súa páxina web as súas contas xerais , sempre que as subvencións percibidas sexan superiores os 100.000 € o ano, como é o caso de FOANPAS. Asi mesmo, tamén estamos na obriga de publicitar os convenios de subvención coa Administración pública, e pare elo deixámosvos o enlace co Documento de CONVENIO CONCELLO DE VIGO-FOANPAS 2018 . Por outra banda presentamos gráficamente tódolos ingresos e gastos de FOANPAS referidos o ano 2018, asi coma o desglose das partidas destinadas polo CONVENIO CONCELLO DE VIGO-FOANPAS.

Os gastos os cales se destinaron todos estes ingresos están relacionados nas seguintes gráficas: